The Illustration Room

Marta Zafra

Marta Zafra

Marta Zafra

Marta Zafra

Plants with Bite Exhibition - The Calyx, Royal Botanic Garden, Sydney

Marta Zafra - Men's Health Magazine

Marta Zafra - Men's Health Magazine

Men's Health Magazine

City of Sydney Botanicals, Rain Garden Project. Marta Zafra

City of Sydney Botanicals, Rain Garden Project

City of Sydney Botanicals, Rain Garden Project, Marta Zafra

Marta Zafra

Marta Zafra

Marta Zafra

Marta Zafra

Marta Zafra

Marta Zafra

Marta Zafra

Marta Zafra

Men's Health Magazine

Men's Health Magazine

Marta Zafra - Men's Health Magazine, Marta Zafra

Marta Zafra

Marta Zafra

City of Sydney Botanicals, Rain Garden Project, Marta Zafra

Marta Zafra

BBC/Toyota promotion

ELLE Magazine, Marta Zafra

Marta Zafra

Marta Zafra

Marta Zafra

Marta Zafra

Marta Zafra

BBC/Toyota promotion

Marta Zafra